Project Results

Originalnost i inovativni karakter projekta WISE leži u činjenici da višedimenzionalna metodologija i znanstvenim radom dobiven model omogućuju upoznati studentski stil života. Pri tome su se uzimali u obzir subjektivni (tj. specifične studentske informacije iz osobne, socijalne i emotivne perspektive) i objektivni elementi (činjenične informacije). Partneri na projektu proveli su široko istraživanje bazirano na znanstvenim postavkama, ali i na njihovom osobnom znanju i stručnosti u ovom području. Rad na ovom projektu podijeljen je na aktivnosti, koje se baziraju na teorijskim postavkama, i na stvaranje specifičnih neposrednih rezultata (outputa). Svaki neposredni rezultat (output) je jasno određen, odnosi se na stvarnu situaciju i pragmatičan je.
U vidu jednostavnog pregleda, WISE projekt je organiziran prema sljedećoj strukturi:

Neposredni rezultat 1 – Opća metodologija i vodič za istraživanje i analizu

Svi su partneri bili aktivno angažirani i uključeni u definiranje opće metodologije i vodiča koji je korišten tijekom implementacije projekta, provođenja istraživanja i sastavljanja analize rezultata dobivenih istraživanjem.
Partnerski rad na projektu odnosio se posebno na:

 • Metodološku platformu koji uključuje:Stampa
  1. Opće ciljeve i svrhu istraživanja
  2. Temeljni metodološki pristup
  3. Vremensku i strukturalnu podjelu aktivnosti u fazi istraživanja i analize
  4. Izvori identificirani za primarnu fazu istraživanja
  5. Kriterije za odabir ciljanih skupina
  6. Literaturu i druge izvore za sekundarno istraživanje/identifikacija usporedivih znanstvenih dokumenata i dokumenata javnih politika
  7. Elemente koji su zajednički svim istraživačkim skupinama– temelj benchmarkinga
  8. Set pitanja koja će se postavljati ispitanicima
  9. Matrica podataka i prikupljenih informacija
  10. Struktura prikupljanja podataka i izvještavanja
  11. Zajednički raspored istraživačkih faza i analize
  12. Definiciju zajedničkih koraka u analizi

Neposredni rezultat 2 – Blagostanje studenata i socijalna dimenzija visokog obrazovanja: perspektive poboljšanog praćenja ponude i potražnje


WISE anketa razvijena je udruženim snagama svih partnera na projektu.

Primarno istraživanje
Podatci su prikupljani putem strukturiranog anketnog upitnika u kojem su dobivene općenite informacije (dob, spol, tip smještaja, rad uz studij itd.). Anketa je uključivala i specifična pitanja za internacionalne studente te studente s invaliditetom. Pokrivala je šest temeljnih područja interesa: prehrana, smještaj, financijska potpora, zdravstvena i psihološka potpora, potpora učenju i osobnom razvoju te sportske aktivnosti. Od ispitanika je zatraženo da ocijene važnost potreba povezanih s nabrojanim područjima i da naznače stupanj zadovoljstva pruženim uslugama koje se na te potrebe odnose. Struktura upitnika slijedila je kronološke faze studiranja od početka/ulaska do završetka/izlaska te imala navedene specifične dijelove za studente s invaliditetom i internacionalne studente.

StampaIstraživanje je provedeno u sve četiri partnerske države, točnije na sljedećim sveučilištima:

 • Hrvatska: Hrvatsko katoličko sveučilište
 • Poljska: Katoličko sveučilište Ivana Pavla II. u Lublinu
 • Finska: Sveučilište Åbo Akademi
 • Italy: Fondazione Endisu – Ente Nazionale per il diritto allo studio e per I servizi agli studenti, ESU Padova, ESU Venezia, ESU Verona and EDUCatt – Ente per il diritto allo studio dell’ Università Cattolica.


Od 120 000 poslanih upitnika (e-mailom ili u pisanom obliku), prikupljeni su podatci od 9 000 ispitanika što je tri puta manje od očekivanog broja. Svi članovi konzorcija sudjelovali su u analizi rezultata istraživanja da bi istaknuli i osvijetlili najvažnije karakteristike studentskog blagostanja, usluga potpore i metoda praćenja u raznim državama i kontekstima.

Sekundarno istraživanje
Suradnici na projektu analizirali su sekundarne podatake (tzv. desk-metode) u svrhu proučavanja postojeće literature, političkih dokumenata i analiza sustava praćenja, studentskog blagostanja i usluga potpore studentima da bi osigurali koherentnost u istraživačkoj fazi i točnost u konsolidaciji rezultata.

Neposredni rezultat 3 – WISE model i matrica

Na temelju nalaza istraživanja i rezultata analize, partneri su definirali inovativni multidimenzionalni WISE model i matricu, redefiniravši koncept „studentskog blagostanja“ u skladu s ovim pan-europskim istraživanjem i analizom provedenom u okviru projekta.
Ustanove visokog obrazovanja moći će primijeniti model i matricu kako bi procijenile specifične potrebe studenata i na temelju tih uvida bolje zahvatiti socijalnu dimenziju studiranja. Primjena WISE modela i matrice pridonijet će donošenju odluka utemeljenih na dokazima, te oblikovanju primjerenijih i djelotvornijih politika.
Ovaj okvir identificira specifične potrebe studenata u sustavu visokog obrazovanja, kao i različite dimenzije blagostanja koje se pojavljuju povezivanjem triju ključnih faza (ulazak ili početak, studiranje, izlaz ili završetak) s ključnim temama, objedinjenima u WISE matricu.

Ključne teme koje su prepoznate u studentskom životu su:

 • Savjetovanje na početku studiranja
 • Prehrana
 • Stanovanje
 • Novčana potpora
 • Zdravlje i psihološka potpora
 • Akademski i osobni razvoj (bihevioralni, socijalni, poučavanje, vođenje)
 • Sport
 • Studenti iz inozemstva
 • Studenti s posebnim potrebama
 • Savjetovanje na završetku studija

Cilj projekta bio je identificirati „crvenu zonu“ u matrici, tj. onu skupinu usluga kojoj studenti pridaju veliku važnost, no istodobno kvalitetu tih usluga ocjenjuju slabom.

Neposredni rezultat 4 – Validirana konačna verzija WISE modela i matrice

Nakon konstruiranja matrice, WISE model i matrica bit će stavljeni u pilot-fazu kako bi se provjerila njena točnost, značaj i prikladnost za korisnike. To se poduzima s ciljem identifikacije i uvažavanja studentskih potreba te njihovog povezivanja s važnim, odgovarajućim i vremenski najprikladnijim uslugama, uzimajući u obzir vremenske faze i s njima vezane potrebe u obrazovnom ciklusu. Ova pilot-faza s ciljanim grupama i, ujedno, krajnjim korisnicima, bit će najvažniji test za provjeru Modela i Matrice prije nego li WISE model može biti završen za preuzimanje i širu uporabu u području visokog obrazovanja.