Project Results

Oryginalny i innowacyjny charakter projektu WISE polega na opracowaniu i zastosowaniu wielowymiarowej metodologii oraz modelu, które będą stanowić narzędzia wsparcia studentów trzystopniowego cyklu edukacyjnego z uwzględnieniem subiektywnych (tj. szczegółowych informacji studenta dotyczących kwestii osobistych, społecznych, emocjonalnych) oraz obiektywnych (tj. informacji merytorycznych) aspektów. Jednostki realizujące projekt przeprowadzili kompleksowe badania aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie biorąc pod uwagę także dotychczasową wiedzę i zdobyte doświadczenie każdej z nich. Prace projektowe zostały podzielone na poszczególne działania, których nazwy odzwierciedlają typ wytworzonego rezultatu pracy intelektualnej. Każdy rezultat pracy intelektualnej jest wyraźne określony, sprecyzowany i pragmatyczny. Projekt WISE posiada następującą strukturę:

Rezultat pracy intelektualnej 1 – Wspólna metodologia i wytyczne dla badań oraz analiz

Partnerzy byli aktywnie zaangażowani w wypracowanie wspólnej metodologii i wytycznych, które były wykorzystane w trakcie realizacji projektu do przeprowadzenia badań oraz analizy ich wyników.
W szczególności, partnerzy pracowali nad:

 • wypracowaniem wspólnej metodologii zawierającej:Stampa
  1. ogólną skalę oceny, zakres i cele badania
  2. ogólny charakter stosowanej metodologii
  3. harmonogram wykonywania poszczególnych badań oraz analiz
  4. wytyczne dotyczące przeprowadzenia badań, źródeł i różnorodnych zasobów będących podstawą wstępnych badań
  5. kryteria doboru grup docelowych
  6. literaturę i inne źródła dotyczące przeprowadzonych badań/identyfikację porównywalnych dokumentów naukowych i innych wytycznych
  7. elementy ekstrapolowane podczas analizy/porównania
  8. zestaw pytań skierowany do respondentów
  9. macierze prezentujące zebrane dane, informacje
  10. strukturę opracowanych narzędzi i sposób raportowania
  11. wspólny harmonogram przeprowadzenia badań i analiz
  12. definicję wspólnie opracowanych narzędzi analitycznych

Rezultat pracy intelektualnej 2 – Pomoc studentom i społeczny wymiar szkolnictwa wyższego: perspektywy poprawy monitoringu potrzeb

Badanie ankietowe przeprowadzone w ramach projektu WISE zostało opracowane wspólnie przez wszystkich partnerów.

Badania podstawowe
Dane zostały zebrane za pomocą kwestionariusza obejmującego swoim zakresem zagadnienia ogólne (wiek, płeć, zakwaterowanie, cel badań, status na rynku pracy itp.). Badanie obejmowało również szczegółowe pytania skierowane do studentów zagranicznych oraz studentów z niepełnosprawnością. Kwestionariusz zawierał sześć głównych sekcji tematycznych: usługi gastronomiczne, zakwaterowanie, wsparcie finansowe, zdrowie i wsparcie psychologiczne, wsparcie rozwoju osobistego i kariery zawodowej oraz inicjatywy sportowe. Respondenci zostali poproszeni o ocenę znaczenia potrzeb związanych z wyżej wymienionymi obszarami tematycznymi oraz wskazanie poziomu zadowolenia ze świadczonych usług służących zaspokojeniu zidentyfikowanych potrzeb. Struktura badania została oparta na poszczególnych etapach studiowania: przed rozpoczęciem studiów, w trakcie studiów i w końcowej fazie studiów, oraz wyróżnieniu sekcji przeznaczonych dla studentów zagranicznych i studentów niepełnosprawnych.

StampaKwestionariusz został udostępniony studentom pochodzącym z czterech państw a dokładniej ujmując, studentom z następujących uczelni:

 • Chorwacja: Chorwacki Uniwersytet Katolicki
 • Polska: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Finlandia: Uniwersytet Åbo Akademi
 • Włochy: Fondazione Endisu – Ente Nazionale per il diritto allo studio e per I servizi agli studenti, ESU Padova, ESU Venezia, ESU Verona and EDUCatt – Ente per il diritto allo studio dell’ Università Cattolica.

Kwestionariusz został udostępniony ok. 120 000 studentom (w formie elektronicznej lub tradycyjnej, papierowej). Liczba przebadanych studentów wyniosła ponad 9 000, co stanowiło wynik trzykrotnie większy od wartości minimalnej, zakładanej przez UE. Wszyscy członkowie zawartego partnerstwa wnieśli wkład w opracowanie analizy wyników badań w celu podkreślenia i wskazania najbardziej znaczących oraz istotnych elementów charakteryzujących szeroko definiowane wsparcie studentów, metody monitoringu potrzeb badanej grupy respondentów.

Analiza danych
W oparciu o analizę danych, partnerzy opracowali raport/badania wtórne dotyczyły analizy, przeglądu literatury przedmiotowej, dokumentów programowych, systemów monitorujących pomoc studentom, usług pomocy dla studentów w celu zapewnienia spójności w fazie badań i dokładności w fazie syntezy otrzymanych wyników.

Rezultat pracy intelektualnej 3 – Model i matryca WISE

Na podstawie analizy wyników badań, partnerzy zdefiniowali innowacyjny, wielowymiarowy model i matrycę WISE redefiniującą termin „pomocy studenckiej” wynikającej z ogólnoeuropejskiego badania i analiz otrzymanych w ramach projektu wyników.
Dzięki temu modelowi i matrycy, uczelnie będą mogły określić szczególne potrzeby uczniów i znacznie lepiej je zaspokajać a także dostosować, wzmocnić oraz uskutecznić uczelnianą politykę wsparcia socjalnego studentów.
Struktura badania potrzeb studentów szkół wyższych dotyczyła trzech kluczowych etapów studiowania (tj. faza wejścia, edukacji, wyjścia). Na tej podstawie kluczowe kategorie matrycy WISE zostały określone i ujęte w badaniach.

Kluczowymi etapami studiowania są:

 • rozpoczęcie studiów, np. poradnictwo edukacyjne
 • usługi gastronomiczne
 • zakwaterowanie
 • wsparcie finansowe
 • zdrowie i wsparcie psychologiczne
 • wsparcie rozwoju osobistego i kariery zawodowej (behawioralne/społeczne/korepetycje/trening)
 • sport
 • studenci zagraniczni
 • studenci z niepełnosprawnością
 • końcowa faza studiów

Celem projektu było określenie tzw. „czerwonych stref” definiowanych jako zakresu zagadnień o dużej ważności i niskiej satysfakcji.

Rezultat pracy intelektualnej 4 – Zatwierdzenie ostatecznej wersji modelu i matrycy WISE

Opracowane model i matryca WISE będą stosowane w celu zapewnienia dokładności, istotności i łatwości identyfikacji potrzeb studentów, wyprzedzając zaistnienie potrzeb oraz łącząc najbardziej odpowiednią i terminową obsługę studenta mając na uwadze zaspokojenie konkretnej potrzeby, oraz prawidłowego monitoringu studentów w opisanym aspekcie w całym cyklu edukacyjnym (i poza nim). To pilotażowe działanie będzie kluczowym testem walidacji modelu i matrycy z grupami docelowymi oraz końcowymi odbiorcami przed wdrożeniem modelu WISE do powszechnej praktyki w instytucjach szkolnictwa wyższego w krajach spoza partnerstwa.